RULES

1. Minimale leeftijd van BIGDIK is 14 jaar t/m 17 jaar en de deuren sluiten om 23.00 uur om binnen te komen.

2. Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. (geen kopie & schoolpas!)

3.
Entreegeld betalen bij de kassa.

4. Passende kleding is verplicht. Kleding als voetbalshirts, caps, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.

5. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.

6. Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen is drugsgebruik ten strengste verboden.

7. Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.

8. Geen toegang aan personen die onder de 16 jaar alcohol hebben genutigd en boven de 16 jaar in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.

9. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.

10. Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 8 personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan 8 personen zullen vormen. (Grote groepen die gezamenlijk met een bus komen, kunnen van tevoren contact opnemen met de organisatie van BIGDIK)

11.
Verboden goederen te verhandelen in of rondom de feestlocatie, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.

12. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.

13. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.

14. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.

15. Het onrechtmatig verblijven op het terrein na sluitingstijd wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot de feestlocatie.

16. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

17. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.

18. Bij Drankgebruik onder de 16 jaar wordt je meteen verwijderd en er wordt melding gedaan bij zowel de politie als je ouders en er volgt een sanctie van 3 maanden ontzegging via een brief gericht naar de ouders.

19. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.

20. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

21. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

22. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

23. Jassen e.d. verplicht afgeven bij de gratis garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwijtraking van jassen, tassen, helmen en/of goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.

24. Het is verboden om in de feestlocatie geluids of beeldopnames te maken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de BIGDIK directie.

25. BIGDIK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.

26. BIGDIK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en of diefstal van materiële goederen en of persoonlijke eigendommen van bezoekers.

27. Alle bezoekers die op de feesten van BIGDIK komen, en dus ook kunnen worden gefotografeerd en/of gefilmd, geven hierbij officieel toestemming om dit op onze site en/of YouTube te laten plaatsen.

28. Overtreding van het BIGDIK huisreglement kan leiden tot verwijdering.

29. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van BIGDIK over mogelijk te nemen maatregelen.

30. Camera’s waken over uw en onze veiligheid.

31. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

32. Uitzonderingen op het BIGDIK huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.

33. Bij vechten vernielingen in en rond het terrein van de feestlocatie op de route van of naar huis wordt je aangehouden en krijg je een 3 maanden schriftelijke ontzegging die verstuurd wordt naar ouders en politie.

34. Bij een tweede overtreding van punt 31 krijg je een totale ontzegging van BIGDIK.


Heb je een probleem? Meld het bij onze gastheren (Portiers) Preventie voorkomt geweld.

BINNENKORT NIEUWE DATUM!!!